Lưu trữ thẻ: brooklyn

Các đơn vị đo áp suất Pa, at, N/m2

Các đơn vị đo áp suất phổ biến hiện nay và ứng dụng của chúng...